Jdi na obsah Jdi na menu
 


- stanovy spolku

Právo shromažďovací je jedním z výrazných atributů a výdobytků občanské svobody. Teprve stanovy však činí z takového uskupení samosprávnou, akceschopnou organizaci, s jasně definovaným cílem, pravidly, dělbou práce i s konkrétní odpovědností.

 

 

Stanovy Matice zašovské

 

Preambule

 

Původní Matice zašovská byla založena v roce 1946. Dříve, než mohla svou spolkovou činnost rozvinout, zanikla pro nepřízeň tehdejšího politického režimu. Chceme navázat na záměr našich předků a po vzoru sesterských organizací z jiných poutních míst, se kterými nás pojí starodávný spolkový název MATICE, přispět podle svých sil k rozvoji poutního místa Zašová, a to ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží, jako též k prospěchu obce a k užitku všech návštěvníků tohoto poutního místa.

  

I.

Název, forma a sídlo spolku

 

Matice zašovská z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Adresa sídla spolku: Zašová, č. p. 45, PSČ 756 51

 

II.

Charakter spolku

 

Dobrovolný, samosprávný, nepolitický a neziskový svazek fyzických a právnických osob, které pojí společný zájem na obnově a vhodném využití místní kulturní památky bývalého trinitářského kláštera a na dalším rozvoji Zašové jako významného mariánského poutního místa Valašska.

 

III.

Účel spolku

 

Účelem a hlavním posláním spolku je

1)     přispět k rozvoji a zatraktivnění areálu bývalého trinitářského kláštera jako významného duchovního, sociálního a kulturního centra poutního místa Zašová 

2)     zasazovat se o to, aby celkové využití areálu trinitářského kláštera nebylo proti duchu působení tohoto řádu a křesťanských klášterů obecně

 

IV.

Předmět činnosti - cíle

 

V zájmu naplnění účelu spolku bude tento podle svých sil a možností a ve spolupráci s obcí Zašová jako vlastníkem kláštera v rámci své hlavní činnosti usilovat zejména o to

 • aby stavební úpravy objektu bývalého trinitářského kláštera vedly pokud možno k rehabilitaci historické klášterní architektury
 • aby byla respektována památnost objektu
 • aby dílo řádu trinitářů, jakož i obou kongregací sester zde v minulosti působících, bylo vhodným a důstojným způsobem prezentováno a připomínáno
 • aby nové využití areálu spočívalo v takových činnostech, které nebudou v rozporu s původním posláním a křesťanskou historií objektu
 • aby při zajišťování provozu areálu kláštera zde získávaly pracovní uplatnění především osoby z řad místních občanů, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné na trhu práce
 • aby poutníci i ostatní návštěvníci kláštera zde nacházeli vhodné zázemí, včetně možnosti ubytování a stravování
 • aby se celý areál kláštera stal přívětivým, harmonickým místem kultivujícím občanskou pospolitost a zvláště mládež

Charakter a rozsah případné vedlejší činnosti spolku bude podle jeho potřeb upraven samostatným doplněním stanov.

 

V.

Formy činnosti

 

K dosažení uvedených cílů a v tomto duchu bude spolek

 • pomáhat shromažďovat prostředky na obnovu a provoz areálu v tom smyslu a za tím účelem, jak je uvedeno výše
 • po vzoru trinitářů podporovat aktivity směřující k ochraně křesťanů pronásledovaných pro svou víru
 • publikační a další osvětovou činností propagovat poutní místo Zašová
 • působit na mládež ve snaze podpořit u ní kladný vztah ke všem pozitivním hodnotám a k tradicím spojovaným s místním poutním místem a klášterem (viz dále - „přidružené členství“)
 • spolupracovat se všemi subjekty zainteresovanými ve věci areálu zašovského kláštera a pokud možno usměrňovat jejich činnost tak, aby se přibližovala ideálním cílům spolku
 • pracovat na zvelebení a zhodnocení nemovitostí patřících k areálu kláštera, nakolik mu to bude majitelem objektu umožněno

 

VI.

Členství ve spolku

 

Členství ve spolku je řádné, čestné, nebo přidružené

Členem spolku se může stát jak fyzická tak i právnická osoba. Na osobu, která z pověření právnické osoby tuto ve spolku zastupuje, se adekvátním způsobem vztahují podmínky členství platné pro fyzické osoby.

 

Řádné členství

Jako symbolický odkaz na tradici uplatňovanou v zašovském klášteře je maximální počet řádných členů spolku stanoven na 13 osob, přičemž pro regulérní činnost spolku není nezbytné, aby byl tento stav naplněn.  Rozhodnutím členské schůze nebo na vlastní žádost člena může dojít ke změně členství z řádného na přidružené, a to zejména pro dlouhodobou nemoc nebo jiné nezaviněné překážky, které znemožňují členu spolku podílet se plně a aktivně na činnosti spolku, zvláště zastávat svěřenou funkci.

 

Vznik řádného členství:

Zakládajícími členy spolku se stávají účastníci ustavující schůze schválením a podpisem těchto stanov. Dále se řádným členem spolku může stát zájemce o členství, který splňuje stanovené podmínky a pro jehož přijetí se vysloví členská schůze.

O řádné členství ve spolku může požádat občan ČR ve věku od 18, který bez výhrad vyjádří svůj souhlas se stanovami, ztotožnění se s účelem spolku a s jeho posláním, ochotu aktivně se podílet na fungování spolku a být nápomocen k dosažení cílů spolku.

Přirozeným předpokladem smysluplného členství je vzhledem k účelu a činnosti spolku kladný vztah ke křesťanským tradicím a hodnotám.

Zájemce o členství podá písemnou přihlášku, ve které podpisem potvrzuje, že splňuje všechny podmínky a předpoklady řádného členství a že souhlasí s tím, aby v případě přijetí jeho osobní údaje - jméno, datum narození a adresa - figurovaly v seznamu členů spolku a že tento seznam může být poskytnut orgánům samosprávy, případně dalším oprávněným orgánům jako doklad o činnosti spolku.

O přijetí nového člena rozhoduje členská schůze tajným hlasováním. Na přijetí za řádného člena spolku nevzniká zájemci nárok, a to ani v případě, že současný počet řádných členů nenaplňuje kvótu 13 osob.

 

Povinnosti řádného člena

 • maximální možná účast na všech schůzích a jiných akcích spolku
 • aktivní práce pro spolek a pro jeho cíle
 • respektování stanov a usnesení členské schůze
 • péče o dobré jméno spolku
 • úhrada členského příspěvku ve stanovené výši
 • Práva řádného člena
 • být vedením spolku včas a dostatečně informován o všech spolkových záležitostech
 • být zván na všechny schůze a ostatní spolkové akce
 • účastnit se hlasování a voleb vedení spolku
 • mít možnost nahlížet do všech dokumentů a dokladů souvisejících s činností spolku

 

Ukončení řádného členství může nastat

 • zánikem spolku
 • smrtí člena
 • přechodem do kategorie „přidružené členství“
 • písemně podaným oznámením o ukončení členství – z rozhodnutí samotného člena
 • vyloučením člena rozhodnutím členské schůze

Návrh na vyloučení  může - s uvedením důvodu - podat kterýkoliv jiný člen spolku. O vyloučení rozhodují ostatní členové tajným hlasováním. Důvody k vyloučení jsou zejména: poškozování dobrého jména spolku, dlouhodobá nečinnost, hrubě nemorální chování, porušování stanov.

 

Čestné členství

Čestné členství lze udělit jako ocenění fyzickým, případně i právnickým osobám, které se svým finančním darem nebo jiným způsobem zasloužily o spolek, o povznesení areálu kláštera nebo poutního místa Zašová. O udělení případně odebrání čestného členství rozhoduje členská schůze.

Povinnosti: Z čestného členství nevyplývají pro člena žádné povinnosti kromě přiměřené spolkové loajality.

Práva: Právem čestného člena je být zván na veřejné členské schůze, na kulturní a společenské akce pořádané spolkem a být vhodným způsobem informován o činnosti spolku.

 

Přidružené členství

Přidružené členství nabízí spolek osobám, kterým je sympatický cíl a snažení spolku a chtějí být tomuto snažení byť jen symbolicky nebo nepřímo nápomocni.

Přidružené členství se může týkat:

 • právnických osob a fyzických osob starších 18 let
 • nezletilých dětí starších 12 let.

Přidružené členství vzniká předáním vyplněné a podepsané přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Nezletilí a studenti členský příspěvek neplatí. U nezletilého zájemce o přidružené členství musí přihlášku spolupodepsat jeho zákonný zástupce.

Povinnosti: Status přidruženého členství předpokládá, že člen bude způsobem přiměřeným svým možnostem a věku podporovat činnost spolku. Dospělý zájemce o přidružené členství uhradí dobrovolný roční členský příspěvek – v neurčené výši.

Práva: fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby mají právo účastnit se veřejných členských schůzí spolku, přednášet zde své návrhy a připomínky. Spolek zajistí, aby přidružení členové byli vhodným způsobem informováni o činnosti spolku. Nezletilí využívající přidruženého členství mohou pod záštitou spolku a pod dohledem pověřené dospělé osoby organizovat vlastní setkávání a vyvíjet činnost v souladu s posláním spolku.

 

VII.

Orgány spolku

 

Orgány základní, nezbytné:

 • nejvyšším orgánem spolku je členská schůze
 • statutárním orgánem je předseda spolku

 

Další orgány spolku:

 • jednatel
 • ostatní funkce podle potřeby spolku a rozhodnutí členské schůze

 

 VIII.

Kompetence a procedurální ustanovení

 

Členská schůze

Schází se podle potřeby, ale minimálně jednou za tři měsíce. Svolává ji předseda nebo jednatel, který předsedu v závažných případech (nemoc) zastupuje. Členská schůze rozhoduje o všech zásadních záležitostech spolku. Schvaluje změnu stanov, volí a odvolává předsedu, rozhoduje o přijetí (vyloučení) řádného člena. Spolu s předsedou spolurozhoduje o vzniku dalších orgánů spolku, jejich personálním obsazení a náplni. Rozhoduje o konkrétních formách činnosti spolku v souladu s V. článkem stanov. Stanovuje dlouhodobou strategii i dílčí kroky směřující k naplnění účelů a cílů spolku a v tomto smyslu pověřuje předsedu konkrétními úkoly.

Na členskou schůzi není potřeba členy zvát, pokud se tato koná v pravidelném termínu a na obvyklém místě.    O schůzi konané v jiném termínu nebo na jiném místě musí být členové informováni minimálně 72 hod. předem. Z každé členské schůze je pořízen stručný zápis, který je podepsán předsedajícím schůze a dalším, členskou schůzí pověřeným přítomným členem.

Podmínkou usnášeníschopnosti běžné členské schůze je přítomnost předsedy nebo jednatele a minimálně dvou dalších řádných členů spolku.

K dosažení usnášeníschopnosti členské schůze, na jejímž programu je změna stanov, volba osoby předsedy, jednatele, či jiné funkce v rámci spolku, přijetí nebo vyloučení řádného člena a rozpuštění spolku, je nutná přítomnost minimálně dvou třetin řádných členů. Pro přijetí návrhu je v těchto vyjmenovaných případech nutná shoda dvou třetin přítomných členů. Pokud se však ani napodruhé na schůzi svolanou v náhradním termínu nedostaví požadovaný počet členů, je schůze považována za usnášení schopnou, je-li přítomen předseda nebo jednatel a minimálně další dva řádní členové spolku.

Členská schůze rozhoduje v ostatních případech nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a to formou usnesení. V případě rovnosti hlasů je pro schválení usnesení členské schůze rozhodující hlas předsedy nebo jej zastupujícího jednatele či jimi pověřeného člena, který členskou schůzi řídí.

 

Výroční členská schůze – jednou ročně, začátkem kalendářního roku, se řádní členové spolku scházejí na výroční členské schůzi, kde jsou ve svých funkcích potvrzeni nebo nově zvoleni všichni funkcionáři spolku.

 

Veřejná členská schůze – je svolána minimálně jednou ročně s přizváním čestných členů, přidružených členů a ostatní veřejnosti. Na této schůzi se neprojednávají běžné pracovní a spolkové záležitosti, slouží především k prezentaci práce spolku za minulé období.

 

Předseda spolku je statuárním orgánem spolku. Jedná jménem spolku, v jeho zájmu, v duchu stanov a v souladu s rozhodnutím členské schůze. Předseda má povinnost informovat předem všechny řádné členy o všech svých zásadních krocích a jednáních, která hodlá podniknout ve věci spolku. Členská schůze má právo limitovat samostatnou rozhodovací pravomoc předsedy. Členská schůze má právo určit, kdy a v kterých případech si musí předseda vyžádat stanovisko členské schůze. Stanovisko členské schůze je následně pro předsedu závazné. Tato omezení se mohou týkat jak konkrétních záležitostí, tak mohou mít i trvalou platnost. Stanovisko členské schůze si musí předseda vyžádat zejména před podpisem smluv a před podobnými právními úkony, které mohou mít na spolek a na předmět jeho činnosti dlouhodobý a závažný dopad. Povinnost předsedy informovat členy není omezena na řádné zasedání členské schůze. Potřeba znát stanovisko spolku je důvodem ke svolání mimořádné členské schůze. Pokud předseda závažně nebo opakovaně porušil dispozice dané mu členskou schůzí či stanovy spolku, je to důvod k jeho odvolání.

 

Jednatel spolku - v souladu se stanovami a podle pokynů předsedy zajišťuje vnitřní záležitosti spolku. Je do své funkce navržen předsedou a schválen členskou schůzí. Pokud předsedou navrženou osobu členská schůze neschválí, musí předseda navrhnout pro tuto funkci jiného řádného člena spolku. Jednatelem se nemůže stát osoba proti vůli předsedy. Jednatel může z pověření předsedy řídit členskou schůzi, při jeho dlouhodobé nemoci nebo nepřítomnosti zastupovat spolek i navenek, při smrti nebo odstoupení předsedy vede spolek do volby nového předsedy.

 

Ostatní funkce. Při plně rozvinuté spolkové činnosti a dostatečném počtu řádných členů mohou být jednotlivé dílčí činnosti spojené s fungováním spolku vyjmuty z pravomoci jednatele a svěřeny jinému členu spolku jako samostatná funkce. Pro vznik, vymezení i obsazení takové nové funkce je nutná shoda mezi předsedou a členskou schůzí. 

 

IX.

Finanční zabezpečení a hospodaření

 

S řádným členstvím ve spolku je spojena povinnost platit členské příspěvky k hrazení nákladů spojených s činností spolku, jejichž výši určí na následný kalendářní rok výroční členská schůze. Člen spolku kromě toho investuje do spolku především svůj čas a práci. V případě přidruženého členství je výše členského příspěvku dobrovolná.

Spolkové finance spravuje členskou schůzí pověřený člen spolku. Zdroj spolkových financí mimo členských příspěvků, může pocházet ze sponzorských darů, z příspěvků obce na spolkovou činnost, z dotací, grantů, z výnosu spolkem pořádaných akcí, popřípadě jiných nahodilých příjmů.

Veškeré příjmy spolku, což mohou být zejména příležitostné příjmy, jsou příjmy získané v rámci hlavní činnosti spolku a mohou sloužit pouze k účelům zajišťujícím hlavní činnost spolku definovanou v čl. III. až V. těchto stanov a ke správě spolku.

Předseda spolku zajistí, aby bylo vedeno účetnictví a další administrativa a náležitosti podle aktuálně platných předpisů.

Všechny funkce ve spolku jsou vykonávány zdarma.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

Všechny písemnosti spojené s chodem spolku, zejména platné stanovy, seznamy členů, účetnictví, výroční zprávy a zápisy členských schůzí musí být vedeny a archivovány i v listinné podobě a musí být kdykoliv k dispozici členské schůzi.

Činnost spolku bude ukončena, pokud počet řádných členů klesne pod tři osoby. Činnost spolku může být ukončena také rozhodnutím členské schůze; pokud však tři nebo více řádných členů s ukončením činnosti spolku nesouhlasí a vysloví svou vůli pokračovat ve spolkové činnosti v duchu platných stanov, pak není rozpuštění spolku možné ani v případě, že by se pro jeho rozpuštění vyslovila potřebná dvoutřetinová většina. V takovém případě jsou odstupující funkcionáři spolku povinni předat řádným a průkazným způsobem veškerý spolkový majetek, příslušné doklady a dispoziční práva nově zvolenému předsedovi a spolu s dalšími členy, kteří byli pro rozpuštění spolku, z tohoto vystoupit.

Po zaniklém spolku přechází případný spolkový majetek na Římskokatolickou farnost Zašová.

 

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.