Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o činnosti MZ pro potřeby obecní kroniky

5. 4. 2020

Teprve třetí rok v naší obci působí spolek Matice zašovská. Přes své mládí a nevelkou členskou základnu – pouhých 13 řádných členů, se tento spolek neobyčejně rychle stal významným aktérem veřejného života obce. Josef Krůpa, předseda Matice, přibližuje okolnosti a důvody vzniku spolku:

Zašová patřila kdysi mezi významná poutní místa a tato tradice nikdy zcela nevymizela. Po druhé světové válce zde proto byly snahy o vybudování poutního domu, ve kterém by poutníci našli potřebné zázemí. Za tím účelem byla v roce 1946 založena Matice zašovská, která však pro politické změny po roce 1948 nejenže nemohla svůj cíl uskutečnit, ale sama jako organizace zanikla.

Nově byla Matice zašovská založena až na jaře 2017. Impulsem k tomu byla jistá nerozhodnost obce, jak naložit s historickým objektem bývalého kláštera, který od Zlínského kraje získala Zašová do svého vlastnictví. Již v roce 2016 představili budoucí zakladatelé spolku návrh možného využití klášterního areálu obecnímu zastupitelstvu. Tato vize se následně stala výchozím materiálem pro další jednání a odvíjelo se od ní i konečné zadání pro architekty a projektanta, protože další využití objektu předpokládá jeho úplnou rekonstrukci.

Posláním spolku je propagace poutního místa Zašová s důrazem na historii zdejšího kláštera a řádu trinitářů i kongregace sester De notre Dame, které zde působily při Ústavu sv. Josefa. Po svém vzniku se však spolek spíše než na turisty a poutníky soustředil na místní občany, protože i pro ně byl areál kláštera v podstatě neznámým územím. Spolek pořádal v klášteře dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty a přednášky, aby se místní občané znovu naučili vnímat klášter jako součást veřejného společenského a kulturního prostoru obce.

Krom toho spolek propaguje klášter i obec drobnou publikační činností, vydává svůj občasník, nechal vytisknout nové pohlednice, spolupracuje s organizacemi, které se angažují na poli poutní turistiky. Plodem spolupráce Matice s místním pivovarem je speciální „klášterní“ pivo Trinitář, které svým způsobem také účinně napomáhá propagaci obce i kláštera.

V duchu této osvětové činnosti pracovali členové spolku i v roce 2019 a v jeho průběhu uskutečnili mj. tyto akce:

V měsíci březnu dvě přednášky: Americký sen (Drahomír Strnadel) a Církev a tát (prof. PhDr. Stanislav Balík, PH.D.) V dubnu: veřejná schůze spojená s ochutnávkou piva Trinitář. V květnu: benefiční koncert ke Dni matek (žáci ZUŠ B-art a francouzská zpěvačka Céline). V červnu: čestný člen spolku farář P. Jiří Polášek oslavil 25 let kněžství, společenská část oslav se konala v přízemí kláštera. V témže měsíci se konala i vícedenní poznávací exkurze do Broumovského kláštera. Červenec: v rámci tradiční pouti pořádáme Den otevřených dveří kláštera včetně nově adaptované budovy ústavní školy na Komunitní dům seniorů. Srpen: klášterem a kostelem provázíme hraběnku Kiru von Zierotin s rodinou – vzácnou návštěvu potomků rodu Žerotínů z Vídně. Září: zapojujeme se do Dnů evropského kulturního dědictví a pořádáme celodenní prohlídku nazvanou Klášterem od sklepa až po půdu a za týden večerní prohlídku Zšeřelým klášterem. V Den české státnosti se v rámci akce Kroky pro demokracii účastníme pěšího výšlapu ze Zašové na Radhošť. Říjen: přednáška Nejstarší svatí patroni Čech – počátky českých dějin (Mgr. Jakub Izdný z Univerzity Karlovy). Listopad: přednáška Putování za Santinim a přednáška František a Rudolf – zakladatelé zašovského kláštera (Pavel Lasztovitza). Prosinec: účast předsedy spolku na mezinárodní konferenci pořádané v rámci projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky.